KLAUZULA INFORMACYJNA

1.      PIERWSZA POLSKA BAZA WĘDKARSKA RIO EBRO z siedzibą w 43-246 Strumień przy ul. Graniczna 21 jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.

2.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług zgodnie z zawartą umową/zamówieniem/zleceniem.

3.      Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO):

·         osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

·         przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

·         przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

4.      Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

5.      Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, etc..

6.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres

·         dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

- posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),

- zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń,

- wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego                      z przepisów podatkowych lub rachunkowych),

- dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą,

- dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą    przechowywane do czasu jej odwołania.

7.      SUMEBRO nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych  do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8.      Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9.      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymogów ustawowych jest obowiązkowe a w pozostałym jest dobrowolne.

10.  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany - profilowane.